Read one genius’ work about another one- Hovhannes Tumanyan on Hovhannes Ayvazovsky. English translation by Alice Stone Blackwell


Այվազովսկու նկարի առջև

Ելած՝ օվկիանի անզուսպ ալիքներ, Ծանըր հորձանքով զարկելով դեպ վեր, Լեռնանում էին, գոռալով ահեղ, Եվ մըրրիկն ուժգին շընչում էր այնտեղ
Անեզր ու անվերջ
Տարածության մեջ։

«Կանգնեցե՛ք», գոչեց, վըրձինը ձեռքին, Կախարդ ծերունին հուզված տարերքին․ Եվ լուռ, հընազանդ հանճարի ձայնին, Մութ ալիքները, փոթորկի ժամին,
Կըտավի վըրա
Կանգնած են ահա։

Before a painting by Ayvazovsky

RISING from ocean, billows uncontrolled,
With heavy flux and reflux, beating high,
Towered up like mountains, roaring terribly;
The wild storm blew with wind gusts manifold—
A mad, tempestuous race
Through endless, boundless space.

“Halt!” cried the aged wizard, brush in hand,
To the excited elements; and lo!
Obedient to the voice of genius, now
The dark waves, in the tempest’s fury grand,
Upon the canvas, see!
Stand still eternally!

1893թ.


Ստեղծագործությունը` Հովհաննես Այվազովսկի «Իններորդ ալիք»

Image: Hovhannes Ayvazovsky, “The Ninth Wave”